Usługi księgowe

SERVICE OVERVIEW

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (KH) zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR)
  • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
  • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych cash-flow oraz informacji dodatkowej)
  • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrz unijnego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą